TUDELA DE SEGRE

 

 

Lloch situat dalt d’un serrat de cara a mitjorn, a uns 24 kilòmetres de Balaguer y igual distancia de Tàrrega aproximadament, de quina estació de ferrocarril se serveix. Afronta al N. ab Coll del Rat y terme del Tossal; al E. Ceró y Oliola; al S. Donzell d’Agramunt i al O. Atresa de Segre.

Lo districte consta de 334 edificis y 797 habitants de fet i 877 de dret dels quals corresponen a Tudela 99 edificis y 355 ànimes; als seus agregats Ceró 69 y 246 y a Coll del Rat 37 y 130 respectivament, havent-hi ademés 129 cases y alberchs escampats per lo terme. L’any 1831 Tudela tenia 65 habitants en lo Corregiment de Cervera y lo senyoriu corresponia al Marquès de Barberà.

Hi han tres parròquies; la de Sant Pere, de Tudela d’entrada y la de Sant Miquel, de Coll del Rat rural 2. a en l’arxiprestat d’Artesa de Segre y diòcesis de Lleyda y la de Santa María de Ceró d'entrada en l'arxiprestat d'Agramunt y bisbat de la Sèu d'Urgell.

Les terres són àrides y lleugeres y poch productives per ésser mancades de regadíu y excessivament guixoses. Malgrat axò s'hi fà grà, llegums, ví y poch oli. Hi han ademés partides de bosch poblades de roures y alzines y pasturatges que aprofitan durant l'hivern los remaders d'Andorra. Lo Cenill que atravessa lo terme sols porta aygua en temps de pluja que hi acostuma a faltar per l' Abril, estíu y tardor.

 

Pera les compres y demés transaccions se serveix del mercat d' Artesa.

Celebra festa lo primer dissapte de Setembre.

Escoles de noys, de noyes y d'abdós sexes.

La carretera de Lleyda a Puigcerdà passa a un kilòmetre de la població y a tres kilòmetres la de Tàrrega a Tremp. Hi ha diferents camins de ferradura que van als pobles vehins.

Districte electoral de Solsona.